Reklam
Reklam

Anasayfa » İlan Arşivi » Resmi İlanlar


BİGA MALMUDURLUGUNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI


 

No Dosya No Mah/Köyij Sokak/mevkii Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Haz.His.(m2) Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı(TL) İhale Tarihi Saati
1 17040100030 Hamdibey Mah, Barbaros Sokak 28 14 95,22 Tam 2 Daireli
Depolu
Kargir
Ev
Konut Alanı 248.500,00.-TL 74.550,00-TL 05.02.2018 10:00
Yukarıda nitelikleri yazılı taşınmaz malın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ncî maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Biga Malmüdürlüğü Makam odasında ıplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
1-  İhaleye katılacak İsteklilerin;
  1. Geçici Teminat Bedelinin Malmüdüriüğümüz veznesine yatırıldığına dair makbuzun, 2886 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat lektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)
  2. Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (ikametgah ilmühaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü cüzdan fotokopisinin,
  3. Tüzel kişilerin; idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan, ihalenin yapıldığı il içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza rkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
 
  1. 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harcatan (K.D.V., Karar Pulu ve Tapu Harcı lüstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, talep üzerine, bedelin 1/4 'ü eşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
  2. Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir. Sakarya Mah. Turgut Özal Cad. No;2 BİGA/ÇANAKKALE)
  3. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
  4. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  5. Türkiye genelindeki ihale bilgileri htt//www.rnilliemlak.gov.tr. adresinden öğrenilebilir.