AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

                1) İlçemiz Fatih ve Hamdibey Mahalleleri sınırları içerisinde mülkiyeti belediyemize ait aşağıdaki listede bilgileri yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi hükümlerine göre açık teklif usulü ihale ile satılacaktır.

S. No

Mahalle/ Köy

Ada/ Parsel

Yüzölçümü (Metrekare)

Hisse Payı

Niteliği

Muhammen Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Saati

1

Fatih

229/182

509,70

Tam

Arsa

3288000,00

98640,00

14:30

2

Hamdibey

174/17

375,95

Tam

Arsa

2467000,00

74010,00

14:35

3

Hamdibey

174/27

350,59

Tam

Arsa

2373000,00

71190,00

14:40

4

Hamdibey

175/4

376,06

Tam

Arsa

2399000,00

71970,00

14:45

5

Hamdibey

175/7

370,71

Tam

Arsa

2398000,00

71940,00

14:50

6

Hamdibey

463/5

351,08

Tam

Arsa

2119000,00

63570,00

14:55

7

Hamdibey

561/7

556,21

Tam

Arsa

3393000,00

101790,00

15:00

8

Hamdibey

561/8

494,61

Tam

Arsa

3034000,00

91020,00

15:05

9

Hamdibey

288/11

368,40

Tam

Arsa

2366000,00

70980,00

15:10

10

Hamdibey

288/12

367,81

Tam

Arsa

2324000,00

69720,00

15:15

11

Hamdibey

288/13

366,85

Tam

Arsa

2370000,00

71100,00

15:20

12

Hamdibey

288/14

359,09

Tam

Arsa

2295000,00

68850,00

15:25

13

Hamdibey

288/15

373,04

Tam

Arsa

2463000,00

73890,00

15:30

14

Hamdibey

288/16

360,63

Tam

Arsa

2369000,00

71070,00

15:35

15

Hamdibey

288/17

383,81

Tam

Arsa

2495000,00

74850,00

15:40

                2) İhaleler; 01 Temmuz 2024 Pazartesi günü Saat 14.30’da başlayacak ve tüm taşınmazların ihalesi tamamlanıncaya kadar devam edecek olup,(Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir.) Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

                3) İhalelere ilişkin şartname satış bedeli 2000,00 TL olup, şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye katılacaklar şartnameyi satın almak zorundadır. Her taşınmaz için ayrı şartname satın alınacaktır.

                4) İhaleyi kazanan gerçek ve tüzel kişiler ihale sonucunun tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masraflarıyla(Her türlü vergi, tellaliye ve diğer masraflar) beraber satış bedelini peşin yatırmak zorundadır.

                5) Bu ilanda yazılı olmayan detay ve bilgiler şartnamede mevcut olup, ihaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler bütün şartları peşinen kabul ve taahhüt eder.

                6) 6, 7 ve 8 sıra no'lardaki taşınmazların imar durumu Ayrık Nizam 3 Kat Konut Alanı TAKS:0.35 KAKS:1.05, diğer taşınmazların imar durumu Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanı TAKS:0.35 KAKS:1.40'dır.

                7) İhaleye katılmak isteyenlerin(Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler  ile  Türkiye  Cumhuriyeti  kanunlarına  uygun  kurulmuş  tüzel  kişilikler)  Belediyemize  en  geç    01 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 12.00'a kadar; dilekçe ekinde geçici teminat ve şartname satış bedeli makbuzlarıyla birlikte;

                Gerçek kişi olması halinde, aslının ibraz edilmesi şartıyla resmi kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimliği) fotokopisi,

                Tüzel kişi olması halinde, Şirket İmza Sirküleri, açık artırmaya katılacak kişi adına düzenlenmiş Yetki Belgesi (gayrimenkul alım-satım yapabilme yetkisi), Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi ilanı ve şirket kaşesi,

                Gerçek veya Tüzel kişiler kendi aralarında ortaklık oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilirler. Bu durumda ortak girişim olarak ihaleye katılacakların ortaklık hisse oranları ile bu ortaklığın satış(tapu tescili) gerçekleşene kadar devam edeceğini belirten Noter onaylı ortaklık beyannamesi, ortaklık hisse oranlarında değişiklik yapılmayacaktır.

                Vekâleten katılım olması halinde, vekilin gerçek veya tüzel kişiyi temsile, ilzama, işbu ihaleye katılmaya, teklif vermeye, ihale bedelini ödemeye, işbu şartnamede belirtilen tüm iş ve işlemleri yapmaya vb. hususlarda yetkili olduğuna dair özel yetkiyi içeren noterde düzenlenmiş vekâletnamesi,

                Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu olarak ihaleye katılacakların yetki belgesi ile müracaatları yeterlidir. Yukarıda belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular, posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

                8) Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02046855