GÜZELYALI MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM MERKEZİ DİSPENSER TÜRÜ TEMİZLİK ARAÇ GEREÇLERİ VE DOZAJLAMA ÜNİTELERİ ALIMI

ÇANAKKALE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi Dispenser Türü Temizlik Araç Gereçleri ve Dozajlama Üniteleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/781846

1-İdarenin

a) Adı: ÇANAKKALE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: İSMETPAŞA MAH. STADYUM CAD. NO:15 17100 ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE

c) Telefon ve faks numarası: 2862171557 - 2862176027

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı: Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi Dispenser Türü Temizlik Araç Gereçleri ve Dozajlama Üniteleri Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı: Çamaşır Makinesi Sıvı Sistem Ünitesi 4 Adet Genel Alan Temizlik Seyreltme Ünitesi 2 Adet Klozet Kapağı Örtüsü Dispanseri 160 Adet Katlamalı Tuvalet Kağıdı Dispanseri 100 Adet Kağıt Havlu Rulosu Dispanser 70 Adet Çöp Kovası 50 LT 70 Adet Çöp Kovası 5 LT 115 Adet Kaygan Zemin Uyarısı Levhası 80 Adet

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi

ç) Süresi/teslim tarihi: Söz konusu ürünün teslim süreci sözleşme imzalanmasına müteakip 90 gün içerisinde tamamlanacaktır

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 05.07.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Binası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02052232